Home
 
หน่วยงานราชการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปรับปรุง : 1 กันยายน 2548
 
+ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
+ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
+ กรมชลประทาน
+ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
+ กรมประมง
+ กรมปศุสัตว์
+ กรมพัฒนาที่ดิน
+ กรมวิชาการเกษตร
+ กรมส่งเสริมการเกษตร
+ กรมส่งเสริมสหกรณ์
+ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
+ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
+ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รัฐวิสาหกิจ
+ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
+ องค์การสะพานปลา
+ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
+ การยางแห่งประเทศไทย จะจัดตั้งภายใน 3 เดือน นับจาก 27 มี.ค.47
     - สถาบันวิจัยยาง
     - องค์การสวนยาง
     - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
อื่นๆ
+ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร
+ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
     - ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
+ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด
องค์การมหาชน
+ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)