Home
โครงการเลี้ยงไก่ไข่ปลอดวัคซีน


หลักการและเหตุผล

          สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปได้เดินทางมาตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์ เนื้อสัตว์ปีกของไทยที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2552 ได้ให้ข้อคิดเห็นการใช้ไข่ไก่ฟักในกระบวนการตรวจไข้หวัดนก/นิวคาสเซิล ของสถาบันสุขภาพสัตว์ฯและศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ว่าไม่มีระบบการควบคุมคุณภาพไข่ไก่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดนก ทั้งการเฝ้าระวังโรคตามอาการ การค้นหาโรคในสัตว์ปีกแบบ x - ray และห้องปฏิบัติการโดยต้องใช้ไข่ไก่ฟักจากกองบำรุงพันธุ์สัตว์มาตลอด แต่จากการตรวจวินิจฉัยโรคดังกล่าว ควรใช้ไข่ไก่ฟักที่ได้จากฝูงไก่ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน มีกระบวนการควบคุมคุณภาพฝูงไก่เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพด้วย

         สถาบันสุขภาพสัตว์ฯเล็งเห็นว่ากองบำรุงฯสามารถผลิตไก่ที่ไม่ฉีดวัคซีนได้หากมีระบบการจัดการที่ดี มีบุคลากรที่พร้อม และเป็นการส่งเสริมให้มีการดำเนินงานแบบบูรณาการภายในกรมฯอีกด้วย จึงได้สนับสนุนเรื่องงบประมาณปรับปรุงโรงเรือน/ซื้ออุปกรณ์ใหม่ สร้างระบบการเลี้ยงไก่ปลอดวัคซีนเพื่อสร้างระบบมาตรฐานคุณภาพการทดสอบโรคในห้องปฏิบัติการ

           กองบำรุงพันธุ์สัตว์และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จึงได้ดำเนินการร่วมกัน ในการผลิตไก่ไข่ที่ปลอดวัคซีน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคามดำเนินการผลิตไข่ไก่ฟักโดยให้เลี้ยงไก่ที่ปลอดจากการฉีดวัคซีน

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ได้ไข่ไก่ฟักที่ปลอดเชื้อเฉพาะ สามารถนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเชื้อไข้หวัดนก
          2. เพื่อสร้างระบบการเลี้ยงไก่ให้ปลอดวัคซีน
          3. เพื่อสร้างระบบมาตรฐานคุณภาพการทดสอบโรคในห้องปฏิบัติการ

วิธีดำเนินการ
          1. สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่อายุแรกเกิด จำนวน 2,200 ตัว เพศผู้ 380 ตัว และเพศเมียจำนวน 1,900 ตัว จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี เพื่อผลิตไข่มีเชื้อ ประมาณ วันละ ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ ฟอง หรือปีละ ๒๒๘,๐๐๐ ฟอง
          2. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคามเริ่มดำเนินการเลี้ยงลูกไก่อายุ 1 วัน จนถึงการให้ไข่เมื่ออายุ 6 เดือน โดยปราศจากการทำวัคซีนใดๆ ทั้งสิ้น
          3.  สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคามเก็บไข่เข้าฟักและส่องไข่มีเชื้อ เมื่ออายุ 7 วัน และ 10 วัน
          4.  ประสานให้หน่วยงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ขอนแก่น) และตอนล่าง(สุรินทร์) มารับไข่ไก่ที่มีเชื้อเพื่อนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ
          เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 และ เป็นโครงการต่อเนื่องโดยจัดทำแผนเป็น เวลา 5 ปี

งบประมาณ 5 ปี รวม 17,152,400 บาท
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ดังนี้

โครงการเริ่มต้น (กรกฎาคม 2553 - กันยายน 2553)
          1. ปรับปรุงโรงเรือน จำนวน 8 หลัง เป็นเงิน 671,300 บาท
          2. ตู้ฟักไข่ขนาดความจุ 10,000 ฟอง กลับไข่อัตโนมัติ เป็นเงิน 405,000 บาท
          3. ค่าวัสดุต่างๆ ในการปรับปรุงรั้วรอบบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก เป็นเงิน 125,800 บาท
          4. ค่าเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในห้องเก็บไข่ เป็นเงิน 39,900 บาท
          5. ค่าก่อสร้างโรงพ่นยาฆ่าเชื้อให้ได้มาตรฐาน (ฝ่ายก่อสร้างประมาณการ) เป็นเงิน 1,027,300 บาท
          6. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก เป็นเงิน 96,900 บาท
              รวม 2,366,200 บาท

ปีที่ 1 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 )
          1. ค่าจ้างเหมา 5 คน ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท
          2. ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 72,000 บาท 3. ค่าวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 965,400 บาท

          3. ค่าวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 965,400 บาท
              รวม 1,397,400 บาท

เพิ่มเติม (พฤษภาคม - กันยายน 2554)
          4. ค่าวัสดุการเกษตรอาหารไก่ทดแทน จำนวน 1,900 ตัว ตัวละ 222 บาท เป็นเงิน 421,800 บาท
          5. ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ เป็นเงิน 125,500 บาท
          6. ค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 50,000 บาท
          7.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 5,000 บาท
          8. ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 5,000 บาท
          9. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 5,000 บาท
          10. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 15,000 บาท
          รวม 628,800 บาท
          รวมปีที่1 2,026,200 บาท

 ปีที่2 ( ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
          1. ค่าจ้างเหมา 7 คน ๆ ละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 504,000 บาท
          2. ค่าวัสดุการเกษตร รวม 2,426,000 บาท
               2.1 ค่าอาหารไก่อายุแรกเกิด - พ่อแม่พันธุ์ จำนวน 2,280 ตัว ตัวละ 876.86 บาท
                     รวม 1,999,200 บาท
               2.2 ค่าอาหารไก่ทดแทน จำนวน 1,900 ตัว ตัวละ 222 บาท รวม 421,800 บาท
               2.3 ค่าอุปกรณ์ที่ให้น้ำและอาหาร เป็นเงิน 5,000 บาท

          3. ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 60,000 บาท

          4. ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์และอื่น ๆ เป็นเงิน 200,000 บาท
          รวมปีที่ 2 3,190,000 บาท

ปีที่3 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
          1. ค่าจ้างเหมา 7 คน ๆ ละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 504,000 บาท
          2. ค่าวัสดุการเกษตร รวม 2,426,000 บาท
               2.1 ค่าอาหารไก่อายุแรกเกิด - พ่อแม่พันธุ์ จำนวน 2,280 ตัวๆละ 876.86 บาท รวม 1,999,200 บาท
               2.2 ค่าอาหารไก่ทดแทน จำนวน 1,900 ตัวๆละ 222 บาท รวม 421,800 บาท
               2.3 ค่าอุปกรณ์ที่ให้น้ำและอาหาร เป็นเงิน 5,000 บาท
          3. ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 60,000 บาท
          4. ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์และอื่น ๆ เป็นเงิน 200,000 บาท
           รวมปีที่ 3 3,190,000 บาท

ปีที่4 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
          1. ค่าจ้างเหมา 7 คน ๆ ละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 504,000 บาท
          2. ค่าวัสดุการเกษตร รวม 2,426,000 บาท
               2.1 ค่าอาหารไก่อายุแรกเกิด - พ่อแม่พันธุ์ จำนวน 2,280 ตัวๆละ 876.86 บาท รวม 1,999,200 บาท
               2.2 ค่าอาหารไก่ทดแทน จำนวน 1,900 ตัวๆละ 222 บาท รวม 421,800 บาท
               2.3 ค่าอุปกรณ์ที่ให้น้ำและอาหาร เป็นเงิน 5,000 บาท
          3. ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 60,000 บาท
          4. ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์และอื่นๆ เป็นเงิน 200,000บาท
           รวมปีที่ 4 3,190,000 บาท

ปีที่5 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
          1. ค่าจ้างเหมา 7 คน ๆ ละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 504,000 บาท
          2. ค่าวัสดุการเกษตร รวม 2,426,000 บาท
               2.1 ค่าอาหารไก่อายุแรกเกิด - พ่อแม่พันธุ์ จำนวน 2,280 ตัว ตัวละ 876.86 บาท รวม 1,999,200 บาท
               2.2 ค่าอาหารไก่ทดแทน จำนวน 1,900 ตัวๆละ 222 บาท รวม 421,800 บาท
               2.3 ค่าอุปกรณ์ที่ให้น้ำและอาหาร เป็นเงิน 5,000 บาท
          3. ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 60,000 บาท
          4. ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์และอื่นๆ เป็นเงิน 200,000 บาท
           รวมปีที่ 53,190,000 บาท

           รวมงบประมาณ 5 ปี 17,152,400 บาท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          1.ได้ไข่ไก่ฟักที่ปลอดเชื้อเฉพาะ สามารถนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเชื้อไข้หวัดนก
          2.ได้ระบบการเลี้ยงไก่ที่ปลอดวัคซีน
          3.ได้ระบบมาตรฐานคุณภาพการทดสอบโรคในห้องปฏิบัติการ

 


View My Stats
dld.go.th/breeding/poultry, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
Poultry Research and Development Section, Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement, Department of Livestock Development
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel./Fax 0 2653 4454