สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ขยายผลเทคโนโลยีการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ ซึ่งเป็นหญ้าเนเปียร์ลูกผสมจากประเทศไต้หวัน มีลักษณะเด่น คือ ออกดอกช้าและมีขนบริเวณใบ ลำต้น น้อยกว่าเนเปียร์สายพันธุ์อื่น, ตอบสนองต่อการให้น้ำและปุ๋ยได้ดี, ให้ผลผลิตสูง เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์จำกัด โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สถานีฯสกลนครจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ออกให้คำแนะนำความรู้การปลูก การจัดการและการใช้ประโยชน์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ และสนับสนุนท่อนพันธุ์สำหรับปลูกในช่วงฤดูแล้ง ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอวาริชภูมิ ในพื้นที่รับน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงดำริให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำ พระราชทานให้กับเกษตรกร ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์ปากชอง๑ นำรองแล้วจำนวน ๑๓ ราย โดยใช้ระบบการให้น้ำแบบสปริงเกลอร์

 

 

 

 

 

 

 

 


 

สนับสนุนท่อนพันธุ์รายละ ๑ ไร่                                       ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนปลูกและใส่ปุ๋ยคอก                                                                                     ครั้งที่ ๒ หลังปลูก ๑ เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

แปลงหญ้าสวนครัวผลิตท่อนพันธุ์                                       การให้น้ำในช่วงฤดูแล้งด้วยระบบสปริงเกลอร์

 

 

 

 

 

 

 

แปลงหญ้าหลังการให้น้ำด้วยระบบสปริงเกลอร์                                หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ อายุ ๓๐ วัน

 

 

 

 

 

 

 


 

      หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ อายุ ๖๐ วัน                         แปลงหญ้าของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอวาริชภูมิ

 

           

แก้ไขล่าสุด ( เสาร์, 14 พฤษภาคม 2011 10:29 )