ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็ปไซต์ ประกาศจำหน่ายโคนมพันธุ์ ที เอ็ม แซด โดยวิธีประมูลราคา จำนวน 24 ตัว
 

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
บุคคลากร
ประวัติ
ที่ตั้ง
สถานที่ติดต่อ
 
บริการของหน่วยงาน
จำหน่ายพันธุ์สัตว
ทำเนียบพ่อพันธ
ข้อมูล - สถิต
แบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับโคเนื้อ
ดาวโหลดแบบฟอร์มขอพันธุ์ประวัต
  Link หน่วยงานอื่น
กรมปศุสัตว
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดนครราชสีมา


 

 

 

 

 

ประกาศจำหน่ายโคนมพันธุ์์ ที เอ็ม แซด ในวันที่ 23 เมษายน 2557
.. . อ่านรายละเอียด....
new

ประกาศจำหน่ายโคพันธุ์บราห์มันโดยวิธีประมูลราคา จำนวน 38 ตัว

ในวันที่ 7 มกราคม 2557 ...อ่านรายละเอียด... new

ประกาศจำหน่ายโคพันธุ์บราห์มันโดยวิธีประมูลราคา จำนวน 53 ตัว

ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ...อ่านรายละเอียด... new

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร รวม 2 รายการ .....อ่านรายละเอียด......new
ประมูลโคนม พันธุ์ ที เอ็ม แซด ในวันที่ 20 กันยายน 2556
.. . อ่านรายละเอียด....
ประมูลโคพันธุ์บราห์มัน ในวันที่ 16 กันยายน 2556
...... อ่านรายละเอียด.......
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร รวม 7 รายการ .....อ่านรายละเอียด...
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเปิดป่าจำนวน 170 ไร่ .....อ่านรายละเอียด...
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ .....อ่านรายละเอียด...
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ .....อ่านรายละเอียด...
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ .....อ่านรายละเอียด...

คณะเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 4 นาย เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสัตว์
ที่ศูนย์วิจัยฯลำพญากลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ....อ่านเพิ่มเติม...

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จัดฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานช่าง สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์" เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ ณ ศูนย์วิจัยฯลำพญากลาง ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 ....อ่านเพิ่มเติม...
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จัดฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมนักวิชาการสัตวบาล เพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองระดับสายเลือดโคเนื้อ" แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและศูนย์ฯ/สถานีฯ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์ เขต1 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ....อ่านเพิ่มเติม...
ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี (นางวาสนา ผุดผ่อง) ให้ความอนุเคราะห์มอบโอนรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ให้แก่ศูนย์วิจัยฯลำพญากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ....อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง
จัดประชุมปรึกษาหารือรับฟังข้อคิดเห็นกรณีจัดให้ราษฏรเข้าเช่าที่ราชพัสดุ
ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมศูนย์ฯ ....อ่านเพิ่มเติม...
 
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง
จัดกิจกรรม "ออกกำลังกายสลายโรค" ด้วยการปั่นจักรยานตามถนนภายในศูนย์ฯ
ในวันที่ 29 พฤษภาคม
2556 ...รายละเอียด...
 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง
จัดกิจกรรมปีใหม่ภายใต้สโลแกน " อิ่มสุขปีใหม่ ใส่ใจธรรมะ"
ในวันที่ 9 มกราคม
2556 ...รายละเอียด...

  งานเกษียณอายุราชการ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาบุคคลากร
เรื่อง การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการพัฒนาฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

 

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษามหาราชินี ข้าราชการ-พนักงานศูนย์วิจัยฯ ลำพญากลาง
ร่วมกันปลูกป่า จำนวน 124 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษามหาราชิน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555

 

  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day บริเวณจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2555 เพื่อให้มีการทำงานเป็นทีม ให้ทุกคนในคณะมีส่วนร่วม
  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง ร่วมกับจังหวัดลพบุรี ออกร้านนิทรรศการแสดงผลงานด้านปศุสัตว์ และประชาสัมพันธ์ภาระกิจของหน่วยงาน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ที่วัดบ้านปรางน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (19/7/2555)
  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง จัดกิจกรรมการออกกำลังเพื่อสุขภาพ ทุกเช้าวันพุธ ของสัปดาห์

 

 

 

ปิยศักดิ์ สุวรรณี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
บำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาเว็บไซต์โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
โทร 0-3645-6700, โทรสาร 0-3645-6700    Email:lclb_lbr@dld.go.th   
คณะผู้จัดทำ website  (test)
+++ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 +++