:: บุคลากร ::


นายสุพรชัย ฟ้ารี
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ืวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์
   

นายยอด ศรีสันต์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
 

นายไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

 

นายฉลองชัย ชุ่มชื่น
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษนายช่างเครืองกลชำนาญงาน
 

นายอดิศร สินทรา
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
 

นางรำไพ ท่าดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางลำยงค์ คงสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
ช่วยราชการสถานีวิจัยฯนครพนม

 
นายยุทธ บุญวิเศษ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

 
นางศรัณยา กำจัดภัย
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

นายพร้อมพงศ์ ฟ้ารี
นักวิชาการสัตวบาล