ขณะนี้เว็บของกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ได้เปลี่ยนที่ตั้งลิงก์ใหม่

จากเดิม http://www.dld.go.th/person/ ไปเป็น http://person.dld.go.th/

เข้าสู่เว็บกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์