ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 (13/02/2556)
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 (13/02/2556)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ.2527

ระเบียบเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2544

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

ะเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 2550

ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 2551

คำสั่ง ที่ 891/2550 เรื่อง มอบอำนาจเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ

หนังสือเวียน (กรมปศุสัตว์)/หนังสือเวียน (ส่ำนักงาน ก.พ.และกระทรวงการคลัง)

แก้ไขคำสั่งให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ (เฉพาะราย) (11/09/2555)
แก้ไขคำสั่งให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ (เฉพาะราย) (04/09/2555)
  ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างประจำพ้นราชการครบเกษียณอายุ (22/08/2555)
การแต่งตั้งลูกจ้างให้ดำรงตำแหน่ง  (12/06/2555)
ขอแจ้งเวียนตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างประจำครบกำหนดเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2556  (18/05/2555)
ขอแจ้งเวียนให้ลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (20/03/2555)
   คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการครบเกษียณอายุ          แบบฟอร์ม 

ขอแจ้งเวียน เรื่องแบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำฯ  (20/09/54)

การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (05/11/2553)

ว 73  เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  (12/09/2555)

ว 21 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (15/07/2553)  

ว 83 การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

ว 46 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ว 44 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ- ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ว 36 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ

ว 22 ช้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

ว 40 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ว 38 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน-ประทับตรา           กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ-ประทับตรา        กลุ่มงานสนับสนุน-ประทับตรา-แก้2-91%         

บัญชีกลุ่มค่าจ้าง-ประทับตรา                  กลุ่มงานช่าง                   

 

296 แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างประจำ(02/09/2553)

   
      1 / 2