กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม  ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรธรรมชาติ
การทำเชื้อราขาว การทำน้ำหมัก ๓ ประเภท ๗ ชนิด และน้ำหมักจุลินทรีย์ยาป้องกัน
กำจัดศรัตรูพืชและสัตว์  และการหมักหยวกกล้วยอาหารวัตถุดิบต้นทุนต่ำใช้เลี้ยงไก่งวง 
เมื่อวันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕                

                  

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม  ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรธรรมชาติ  การทำเชื้อราขาว การทำน้ำหมัก ๓ ประเภท ๗ ชนิด และน้ำหมักจุลินทรีย์ยาป้องกัน
กำจัดศรัตรูพืชและสัตว์  และการหมักหยวกกล้วยอาหารวัตถุดิบต้นทุนต่ำใช้เลี้ยงไก่งวง โดยนายสาคร   ปุริมาตร์   จ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ การฝึกปฏิบัติให้แก่กลุ่ม ฯ เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕   ดังรายละเอียดรูปภาพ ประกอบ

หน้าหลักสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมหน้าหลักสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
เสนอข่าวโดย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
นายสาคร ปุริมาตร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ภาพ/ข่าว

พัฒนาเว็ปไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ถนนกลางเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
::::Tel. 0-4251-1029 โทรสาร 0-4251-1167::: E -mail : pvlo_kop@dld.go.th