ติดต่อองค์กร | ผังเว็บไซต์ | เว็บไซต์ที่น่าสนใจ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรมฯ | ตารางนัดหมาย

แบบฟอร์ม/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับภัยพิบัติ
คู่มือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2552
หนังสือที่ กษ 0614/ว 10665 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2552 เรื่องการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการเกษตร
การโอนเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2552
หนังสือที่ กษ 0212/ว 8054 ลงวันที่ 9 พศจิกายน 2553 เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2552
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักฐานการยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01)
เกณฑ์และอัตราการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2553
แนวทางและขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2553
การดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (มติครม. 4 เมษายน 2554
แบบคำรับรองเกษตรกรที่ยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือ(คณะกรรมการหมู่บ้าน)
ระเบียบหลักเกณณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ขั้นตอนการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต
ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเสบียงสัตว์ของผู้ประสบอุทกภัย
แผนเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (น้ำท่วม , ภัยแล้ง) ด้านปศุสัตว์
แผนปฏิบัติงานในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2553
แบบฟอร์ม
แบบรายงานผลกระทบของผู้เลี้ยงสัตว์จากภัยพิบัติและการช่วยเหลือเฉพาะหน้า
แบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ(กษ๐๑)
แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (กษ๐๒)
แบบแจ้งให้ไปรับเงินช่วยเหลือที่เกิดจากความเสียหายด้านปศุสัตว์จากภัยพิบัติ (กษ๐๔)
แบบสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน(รายปี)
แบบสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน(ราย ๕ ปี)
โปรแกรมบันทึกข้อมูลระบบช่วยเหลือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (โดยนายวิชัย จงไกรจักร)เฉพาะAcess2007
แบบฟอร์มอื่นๆ
กลับหน้าแรก
พัฒนาเว็บไซด์โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel. 0-7535-6254 Fax. 0-7535-6065 E-mail : pvlo_nst@dld.go.th.
Copyright 2004 Nakhonsi Provincial Livestock Office.
All right reserved. Best view at 1024 x 768 pixels