Home
   
 หน้าหลัก
พันธุ์แกะ
การคัดเลือก
การจัดการด้านอาหาร  
โรงเรือน
การจัดการเลี้ยงดู
การจัดการด้านสุขภาพ  
การเก็บบันทึกข้อมูล  
หน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่เลี้ยงแพะแกะ

          การเลี้ยงแกะของเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นรายได้เสริม ลักษณะการเลี้ยงจึงปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ ไม่มีการใช้หลักวิชาการ เพราะมักเข้าใจว่าแกะสามารถหากินได้เก่ง รวมทั้งต้องการลดต้นทุนการเลี้ยง อย่างไรก็ตามหากผู้เลี้ยงไม่เอาใจใส่ปรับปรุงการเลี้ยงให้ถูกต้อง ผลตอบแทนจากการเลี้ยงจะน้อยลงเป็นเงาตามตัว เช่น สุขภาพทั่วไปไม่สมบูรณ์ ให้ลูกอ่อนแอ อัตราการของลูกระยะก่อนหย่านมสูง เป็นต้น
          ดังนั้น เกษตรกรผู้สนใจและคิดจะเริ่มเลี้ยงแกะ จึงควรให้ความเข้าใจการเลี้ยงอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกำไรจากการเลี้ยงสูงที่สุด

 เป้าหมายการเลี้ยงแกะ

     1.1 ข้อดีในการเลี้ยงแพะ
             ให้ผลผลิตและผลตอบแทนเร็วกว่าการเลี้ยงโค
             ขนาดตัวเล็ก ให้พื้นที่น้อย เลี้ยงดูง่าย
             ให้ผลผลิตเนื้อ หนัง ขน
     1.2 เป้าหมายในการเลี้ยงแพะ
            เพื่อเพิ่มจำนวนลูกหย่านมต่อปีให้สูงขึ้น โดย
             ลดช่วงห่างการให้ลูกลง จาก 10-12 เดือน เป็น 7-8 เดือน ดูแลจัดการเรื่องการผสมพันธุ์ให้พ่อแม่พันธุ์มีความสมบูรณ์
             เพิ่มจำนวนลูกต่อครอกให้สูงขึ้น คัดเลือกลูกแกะที่เกิดจากลูกแฝดมาเลี้ยง ดูแลการให้อาหารเพิเศษแก่แม่พันธุ์ 2 สัปดาห์ก่อนผสมพันธุ์

เรียบเรียงโดย นายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี
กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4491, 0-2653-4444 ต่อ 3241-2


Copyright 2003  Department  of  Livestock  Development.  All  right  reserved.    
พัฒนาเว็บไซต์โดย  ศูนย์สารสนเทศ  กรมปศุสัตว์  E - mail : info@dld.go.th  Tel./Fax 0 - 2653 - 4925