หน้าหลัก หน้าหลัก

          หลังจากทำการรีดเก็บน้ำเชื้อ และทำการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อแล้ว จะเห็นว่าน้ำเชื้อ มีลักษณะข้นมาก และมีปริมาณน้อย จึงต้องทำการเจือจางน้ำเชื้อ เพื่อให้เพียงพอที่จะนำไปผสมกับแม่โคหลาย ๆ ตัว สารที่จะใส่ผสมไปกับน้ำเชื้อเพื่อเพิ่มปริมาตรน้ำเชื้อนั้น เรียกว่า สารเจือจาง น้ำเชื้อ (Extenders)

สารเจือจางน้ำเชื้อที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้ คือ

1. ไม่เป็นพิษต่อตัวอสุจิ

2. เตรียมได้ง่าย

3. จัดหาง่าย ราคาไม่แพง

4. รักษาชีวิตของตัวอสุจิอยู่ได้นาน

5. เก็บรักษาง่าย เตรียมไว้ใช้ได้นาน

6. เป็นตัวปรับค่าความเป็นกรด - ด่าง ของน้ำเชื้อให้คงที่ได้ดี


จุดประสงค์ของการเติมสารเจือจางน้ำเชื้อ คือ

1. เพิ่มปริมาตรของน้ำเชื้อให้มีปริมาตรมากขึ้น

                  ดังที่ทราบแล้ว น้ำเชื้อมีความเข้มข้นมาก แต่มีปริมาตรน้อย การที่จะแบ่งน้ำเชื้อไปผสมกับแม่โคหลาย ๆ ตัว ได้นั้น จำเป็นต้องทำให้น้ำเชื้อมีปริมาตรมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการแบ่งน้ำเชื้อ

2. รักษาความเป็นกรด - ด่างของน้ำเชื้อให้คงที่

                  ในขณะที่ตัวอสุจิมีการเคลื่อนไหวจะมีการเผาผลาญพลังงานแบบไม่ใช้ก๊าซอ็อกซิเจน ทำให้เกิดกรดแลคติกขึ้น กรดแลคติกที่เกิดขึ้นนี้เอง จะทำให้ความเป็นกรด - ด่าง ของน้ำเชื้อเปลี่ยนไป ซึ่งถ้าความเป็นกรด - ด่างเปลี่ยนแปลงมาก ๆ จะทำให้ตัวอสุจิตายได้ จึงจำเป็นต้องเติมสารเจือจางน้ำเชื้อเพื่อรักษาความเป็นกรด - ด่างของน้ำเชื้อให้คงที่

3. เป็นอาหารเลี้ยงตัวอสุจิ ทำให้ตัวอสุจิมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น

4. ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ ในน้ำเชื้อ

    สารเจือจางน้ำเชื้อ มักมียาปฏิชีวนะผสมอยู่ด้วยเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ต่าง ๆ

5. ป้องกันการตายของตัวอสุจิ ขณะลดอุณหภูมิในขั้นตอนการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง

6. ลดการกระทบกระแทกจากภายนอก

สารเจือจางน้ำเชื้อที่นิยมใช้สำหรับน้ำเชื้อโค

•  ไข่แดง ฟอสเฟต( Egg-Yolk Phosphate)

•  ไข่แดง ซิเตรท( Egg-Yolk Citrate)

•  นม( Milk extender)

•  มหาวิทยาลัยคอเนล( Cornele University extender (CUE))

•  นม มะพร้าว( Coconut milk extender (CME))

•  ไข่แดง ทริส( Egg-Yolk Tris)

•  ไลซิฟอส 478(Liciphos 478)


น้ำยาเจือจางน้ำเชื้อประเภท Egg-Yolk Tris
ภาพ แสดงน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อประเภท Egg-Yolk Tris

แต่สารเจือจางน้ำเชื้อ สำหรับผลิตเป็นน้ำเชื้อแช่แข็ง (Deep frozen semen) ที่นิยมใช้ใน ปัจจุบัน มักใช้ไข่แดง ทริส( Egg-Yolk Tris)

 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง