กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502