30603

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ โดยนายสมชาติ วงค์แก้ว นักวิทยาศาสตร์ และนายปราศรัย สุริเย กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาตลาดสินค้าปศุสัตว์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นวิทยากร ในการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การแปรรูปโคเนื้อ รุ่นที่ 3 ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและผู้แปรรูปเนื้้อโค จากจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2562 

 

ช่วงเช้าฝึกภาคปฏิบัติ

- เนื้อสวรรค์, ไส้อั่ว, Jerky และแหนม

️ช่วงบ่ายฝึกภาคปฏิบัติ

- ไส้กรอกอีสาน และลูกชิ้น

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้อบรมทั้งสิ้น 20 ราย ประกอบด้วยเกษตรกร​ ผู้ประกอบการ​ขนาดเล็ก วิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดพะเยาที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์​เนื้อโค

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์