S 24993796

วัน​พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี​ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย นายอภิชาต​ เรนชนะ นักวิทยาศาสตร์และคณะ ได้รับเชิญเพื่อเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย. 62

 

จัดขึ้นโดย สำนักงานปศุสัตว์สระบุรี ณ ศูนย์​เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอยจังหวัด​สระบุรี​ ให้กับเกษตรกรจำนวน 20 ราย​ โดยในวันนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้

  • การเตรียมวัตถุดิบการแปรรูปหลักวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
  • ตัดแต่งซากไก่
  • ตัดแต่งชิ้นส่วนเนื้อสุกร
  • เตรียมวัตถุดิบทำ หมูกระจก หมูเส้น ไก่เส้น
  • ไส้กรอกอีสาน

ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์