30750

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ โดยนายสมชาติ วงค์แก้ว นักวิทยาศาสตร์ และนายปราศรัย สุริเย กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาตลาดสินค้าปศุสัตว์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นวิทยากร ในการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การแปรรูปโคเนื้อ รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2562 โดยในวันนี้

ช่วงเช้าฝึกภาคปฏิบัติ

  • ไส้กรอกเยอรมัน, เบอร์เกอร์เนื้อ และสเต็กเนื้อ

ช่วงบ่าย

  • สรุปการฝึกอบรม
  • พิธีปิดการฝึกอบรม โดยท่านปศุสัตว์จังหวัดพะเยา น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้อบรมทั้งสิ้น 20 ราย ประกอบด้วยเกษตรกร​ผู้เลี้ยงโค ผู้ประกอบการ​ขนาดเล็ก วิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดพะเยาที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์​เนื้อโค

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์