30762

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยนายประกาญจน์ ยาประเสริฐ เจ้าพนักงานสัตวบาล นายสงกรานต์ แหวนวัง นางรัตนะ ชาชุมวงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562 พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 จัดขึ้นโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยในวันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติ การตัดแต่งเนื้อสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมูสวรรค์ หมูแดดเดียว หมูส้ม ไก่ย่าง และไก่ต้มน้ำปลา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์