S 1401270

วันที่28 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต พร้อมคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ชี้แจงประเด็น เรื่องสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรปัจจุบันยังไม่พบโรคในประเทศไทย กรมปศุสัตว์มีภารกิจหลักในการดูแลเรื่องสุขภาพสัตว์และผลผลิตด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตด้านการปศุสัตว์ที่เพียงพอ มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการในการส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันโรค ASF ในสุกร เพื่อป้องกันการระบาดเข้าสู่ประเทศไทย

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรควรดำเนินการเพื่อการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ดังนี้

 1. ใช้อาหารสัตว์จากแหล่งที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้
 2. อาหารสำหรับพนักงานหรือคนเลี้ยงสุกรต้องใช้เนื้อจากแหล่งที่ไม่เสี่ยงมาทำอาหารในฟาร์ม
 3. ต้องมีรั้วรอบฟาร์มและโปรแกรมการกำจัดสัตว์พาหะ
 4. บุคคลที่จะเข้าฟาร์มต้องอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนเข้าฟาร์ม
 5. จัดให้มีตู้ UV เพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ก่อนนำเข้าฟาร์ม
 6. ยานพาหนะทุกคันต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม
 7. จัดให้มีเล้าขายหมูอยู่นอกบริเวณที่มีการเลี้ยงสุกร
 8. มีเล้ากักหมูทดแทนอยู่นอกฟาร์มก่อนย้ายเข้าฝูง
 9. น้ำสำหรับใช้ในฟาร์มให้ใช้น้ำบาดาลและมีระบบบำบัดน้ำด้วยคลอรีนก่อนนำไปใช้
 10. มีบ่อทิ้งซากหรือระบบย่อยสลายซาก

- ลักษณะอาการแสดงของโรค ดังนี้ ตายเฉียบพลัน มีไข้สูง นอนสุมกัน ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใน ทางเดินอาหาร การแท้งในทุกช่วงอายุของการตั้งท้อง

- ถ้าเกษตรกรพบสุกรมีอาการของโรค แจ้ง

 1. ​สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ
 2. ​สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 3. ​สายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-255-6888
 4. ​application DLD 4.0

หน่วยงานที่ร่วมประสานความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประกอบ ด้วย

 1. ทหาร ตำรวจ หน่วยงานปกครอง ร่วมเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์
 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเฝ้าระวังในหมูป่า
 3. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ร่วมเฝ้าระวังที่ท่าอากาศยานต่างๆ
 4. กรมศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ร่วมเฝ้าระวังการลักลอบนำผลิตภัณฑ์เข้ามาในประเทศไทย
 5. กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเฝ้าระวังโดยใช้เครือข่าย อสม.
 6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงมาตรการของประเทศไทย
 7. สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สมาชิก รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างโรงพ่นยาทำลายเชื้อโรคบริเวณชายแดน
 8. สถาบันการศึกษา ร่วมในการเป็นเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยโรค
 9. ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการผลิตสุกร ร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร
 10. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการจัดสัมมนา

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านภาคการผลิตด้านปศุสัตว์ของไทยให้ได้ผลผลิตด้านปศุสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมทั้งสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้แก่เกษตรกรและเป็นการป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ให้ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยได้ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์