25620125 2

วันที่ 23 มกราคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ป้าเดือน ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางมณีรัตน์ พงศ์สุทธิเจริญ เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ป้าเดือน นายสุรเดช สมิเปรมเลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจาก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชาญชัย​จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีฯ สถานสงเคราะห์สัตว์ป้าเดือน ก่อตั้งขึ้นเพื่อการช่วยเหลือสัตว์จรจัด สัตว์ที่ถูกทอดที้ง สัตว์พิการ และสัตว์ด้อยโอกาส ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์จรจัด ร่วมทั้งเป็นแบบอย่างในการดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม ปัจจุบัน สถานสงเคราะห์สัตว์ป้าเดือน มีสัตว์ในการดูแลประมาณ 600 ตัว อ่านรายละเอียด