25620620 2

วันที่ 19 มิ.ย.. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ สถานสงเคราะห์ สุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดมหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดบ้านนางเอื้อมเดือน จังหวัดพะเยา โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายสัตวแพทย์ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์สระบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดบ้านนางเอื้อมเดือน จังหวัดพะเยา ก่อตั้งขึ้นเพื่อการช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่พิการ ถูกทิ้งและถูกทำร้าย เพื่อเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์จรจัด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม อ่านรายละเอียด