25630321 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ กองสารวัตรและกักกัน และสำนักงานเลขานุการกรม ดําเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารกรมปศุสัตว์ (ส่วนกลางราชเทวี) ในทุกวันเสาร์ เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ซึ่งเริ่มดําเนินการในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในบริเวณพื้นที่ ดังนี้ 
  1. บริเวณที่มีประชาชนมาติดต่อราชการประจํา
  2. บริเวณภายในและด้านหน้าห้องประชุมต่างๆ
  3. บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคารต่างๆ
  4. บริเวณภายในลิฟต์โดยสาร
  5. บริเวณภายในและด้านหน้าโรงอาหาร
  6. บริเวณอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงการระบาดของโรค

ตามที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง โดยกรมปศุสัตว์ได้มีประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 สําหรับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยกําหนดให้มีจุดคัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือ ติดต่อราชการในบริเวณพื้นกรมปศุสัตว์ (ส่วนกลางราชเทวี) ที่บริเวณประตูทางเข้า - ออกของกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ Big Cleaning ลุยพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณกรมปศุสัตว์ พญาไท เพื่อสร้างมั่นใจให้ ประชาชน เอกชน ที่มีรับบริการ