ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

S 41492517

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ร่วมกับนายทวี เสริมภัคดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในเรื่องของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะได้เผยแพร่ออกอากาศช่วง 21:00-22:00 น.

25620315 3

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้แทนกอง/สำนัก สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการของกรมปศุสัตว์ และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการยกระดับคุณภาพให้บริการของกรมปศุสัตว์


Thailand 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงระดับโลก โครงสร้างประชากร ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม ความก้าวหน้าพัฒนาของเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์สู่ 4.0 จึงต้องมีการพัฒนาและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีภาคบริการมากขึ้น และเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ..... อ่านรายละเอียด

S 18522585

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมงาน VIV Asia 2019 เปิดอุตสาหกรรมใหม่ขับเคลื่อนสู่ “อนาคตของวิศวกรรมอาหาร” เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำระดับโลก ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์จนถึงอาหารของผู้บริโภค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

25620315 1

วันที่ 14 มี.ค. 62 นายสัตวแพทย์จีรศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง Disease Prevention Management for Export ภายใต้งาน VIV ASIA 2019 โดยมี นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ และวิทยากรหน่วยงานภายนอก ร่วมการประชุม สัมมนา ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การจัดงานสัมนาเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี - อุตสาหกรรมปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีประเด็นหลักคือ สุกร กรมปศุสัตว์จึงเล็งเห็นว่า การจัดสัมนาควรเป็นเชิงนวัตกรรมด้านการป้องกัน ควบคุม และวินิฉัยโรค ซึ่งเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมต่อการควบคุมโรคได้ทันท่วงที และเป็นการตั้งรับโรค African swine fever และโรคอื่นๆในสุกรด้วย อ่านรายละเอียด

 2562 03 13 001

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมหารือเรื่องหุ่นยนต์ทางการเกษตร (Faromatics) พร้อมด้วย รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภฤกษ์ สุขสมาน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mr.Heiner Lehr (CEO, Farm Robotics and Automation SL) นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หุ่นยนต์ทางการเกษตรเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดการระบบการเลี้ยงในฟาร์ม และการบริหารจัดการข้อมูล โดยสามารถช่วยในการติดตามด้านคุณภาพอากาศ ของเสีย และสุขภาพสัตว์ ให้มีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและรับการแจ้งเตือนได้ผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดปัญหาด้านการสูญเสียและด้านแรงงาน ทำให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงขึ้น ทำให้สามารถพัฒนาระบบการผลิตภาคปศุสัตว์ 4.0 ได้ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

เนื้อหาอื่นๆ...