25610124 1

นพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ พร้อมด้วยท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา และคณะฯ ประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ พร้อมด้วยท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ศ.คลีนิค น.สพ.ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร ท่ีปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงโคเนืัอ บ.ทีเค แรนซ์ จำกัด อำเภอแม่ทา จ.ลำพูน

อ่านรายละเอียด

25610123 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr. Wolodai ZBINIEWICZ , Lead Auditor, FVO และ Mr. Laszlo TOTH, Lead Auditor, FVO เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป ในโอกาสเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ของไทย ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25610119 1

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมหมู่บ้านด้านปศุสัตว์ พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานและวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่หมู่บ้านด้านการมีส่วนร่วมอาชีพปศุสัตว์ของเกษตรกร อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชัชวาล พุทธโธ นายอำเภอเวียงแหง และนายชัฐ สัทธรรมนุวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอเวียงแหง ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด

25610122 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 4 สำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เขต 2และเขต 7 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ วันที่ 17-19 มกราคม 2561 อ่านรายละเอียด

25610118 1

วันที่ 16 มกราคม 2561 น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมทะเบียนพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วย น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน ซึ่งพิจารณาทะบียน จำนวน 56 คำขอ ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี อ่านรายละเอียด