ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25631028 2

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมความร่วมมือในการจัดทำโครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า โดยมี นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการกองกฏหมายกรมปศุสัตว์ สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรมปศูสัตว์ให้การสนับสนุนกิจกรรม " โครงการเก็บข้อมูลประชากรม้า " ของสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยในการพิจารณารับรองหนังสือประจำตัวม้าของสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมปศุสัตว์บนหนังสือประจำตัวม้า โดยขึ้นทะเบียนด้วยระบบ NID ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด

25631028 1

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือตัวชี้วัดตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายโสภัชย์ ชวาลกุล (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) และผู้แทนจากสำนักพัฒนาอาหารสัตว์, สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ , กองส่งเสริมและพัฒนาการปสุสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, กองอาหารและยาสัตว์ , กองแผนงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม อ่านรายละเอียด

25631026 4

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายอุดร ศรีแสง และ นายจิรายุส เข็มสวัสดิ์ ผู้แทนสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ถวายพวงมาลาสักการะ น้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563 ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระลานพระราชวังดุสิต อ่านรายละเอียด

25631027 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (CDC) ทั้งรูปแบบการดำเนินโครงการ ภาพรวมการบริหารจัดการโครงการ ด้านการเงิน การรายงานผล พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ กรป. สสช. สคบ. และผู้แทนจาก CDC อ่านรายละเอียด

25631026 3

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคแดงบ้านวังหม้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อรับฟังการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อฯ และรับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแดงให้มีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมด้วย นายพันธศักย พุทธชาด (ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า) , นายอุดม แตงติ๊บ (ปศุสัตว์อำเภอฮอด) , นายจักรพันธ์ คอทอง (ปศุสัตว์อำเภอจอมทอง) และ
นายวชิระ น้อยน้ำคำ (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก) ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายชลิต สุขสม (กำนันตำบลบ้านวังหม้อ) , นายธงชัย นันไชยพงศ์ (ที่ปรึกษากลุ่มโคแดงบ้านวังหม้อ) ให้การต้อนรับและกล่าวสรุปการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงโคแดง อ่านรายละเอียด