ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25621021 3

วันที่ 21 ต.ค. 62 เวลา 14.20น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ นำแจกันดอกไม้ไปถวาย ที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25621021 2

วันที่ 21 ต.ค. 62 เวลา 14.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25621018 1

อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมงบประมาณในครั้งนี้ ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ระหว่างวันที่17-19 ตุลาคม 2562 นั้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักในการประมวลข้อมูลประกอบการชี้แจงร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกณ์ในการตอบชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ อ่านรายละเอียด

25621021 1

21 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งที่3/2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

25621017 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบการสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และเวชภัณฑ์สำหรับการป้องกันโรคASF ให้แก่กรมปศุสัตว์เพื่อร่วมสนับสนุนการป้องกันโรคASF ของประเทศไทย จาก BIS Group และพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...