ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630805 1

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ บันทึกเทปรายการเจาะใจ โชว์บทบาทของกรมปศุสัตว์ด้านความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร From Farm to Table ออกอากาศช่อง 9 MCOT HD วันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 63 เวลา 22.00 น. ช่วง Main Talk มีคุณดู๋ สัญญา คุณากร เป็นพิธีกรรายการ ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีโอกาสดีๆ มีโอกาสในหลายด้าน ซึ่งนอกจากเรื่องสาธารณสุขที่ไม่เป็นรองใคร อีกเรื่องที่น่าสนใจมากคือการเป็น “ครัวของโลก” เพราะในแต่ละปีเราส่งออกสินค้าเกษตรทำรายได้เข้าประเทศนับหลายหมื่นล้านบาท หรือแม้แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา “สินค้าปศุสัตว์” จากบ้านเราก็สามารถก้าวขึ้นเป็นที่ 1 ในอาเซียนจากการส่งออกและเป็นลำดับที่ 4 ของโลก ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยเบื้องหลังความสำเร็จนี้ คือการทำงานของกรมปศุสัตว์ร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย ผลสำเร็จที่ชัดเจนคือ ประเทศไทยส่งออกสินค้าปศุสัตว์ปีหนึ่งกว่า 2 แสนกว่าล้าน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี มีทั้งที่เป็นสินค้าปศุสัตว์และอาหารสัตว์ โดยเฉพาะส่งออกสินค้าไก่เนื้อตอนนี้ เราเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากยุโรป อเมริกา และจีน จากความเชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ที่ได้การรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ว่ามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบแหล่งที่มา สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีการกำกับดูแลสินค้าปศุสัตว์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง กรมปศุสัตว์ ดูแลทั้งห่วงโซ่อาหารเพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เริ่มตั้งแต่ปัจจัยการผลิต โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าและโรงแปรรูป และสถานที่จำหน่าย จนถึงมือผู้บริโภค ให้มีความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร From Farm to Table โดยการควบคุม กำกับดูแล มีการตรวจสอบย้อนกลับ และให้การรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมั่นใจในสินค้าปศุสัตว์ ในแต่ละขั้นตอนมีการกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และมีกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ชัดเจน มีการทำโครงการด้านความปลอดภัยอาหารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศมากมาย ได้แก่

  1. โครงการปศุสัตว์ OK ที่รับรองสินค้าเนื้อสัตว์และไข่ (เลือกซื้อสินค้าปลอดภัย เลือกซื้อสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”)
  2. โครงการมาตรฐาน "Q" ที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านทุกขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยง โรงฆ่า และสถานที่จำหน่าย
  3. โครงการเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบผลิตสินค้าปศุสัตว์ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์ มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการมาก สามารถลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้ โดยที่อัตราการสูญเสียการผลิตไม่แตกต่างจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ลดปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสินค้าปศุสัตว์ ผู้บริโภคมีช่องทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งปัจจุบันมีสถานที่จำหน่ายมากกว่า 100 แห่ง และ
  4. โครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกรและโคขุน มีการใช้ ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ในการตรวจวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานเคลื่อนที่ได้ทั่วประเทศ

นอกจากนี้กรมปศุสัตว์มี New Normal เช่น มีระบบ New E-movement การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนกว่า 150,000 ราย และมีการออกใบอนุญาตผ่านระบบกว่า 600,000 ครั้ง และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ NSW ในการขออนุญาตนำเข้าผลิต-ขายอาหารสัตว์ วัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ รวมทั้งการยื่นขอรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป้าหมายต่อไป กรมปศุสัตว์จะขยายการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของประเทศให้มากขึ้น สร้างรายได้ให้ประเทศมากขึ้น รักษาระบบการสร้างมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง และมุ่งพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการประชาชนต่อไป

 ณ ห้องอัดสตูดิโอ JSL รายการเจาะใจ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25630804 4

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ ถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ต่างประจักษ์ชัดแจ้ง ในน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ล้วนเกิดจากสายพระเนตรอันกว้างไกล ได้ส่งผลให้เกิดความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น พร้อมทั้งธำรงรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า แหล่งต้นน้ำลำธาร ท้องทะเล ทรงเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรของชาติ ที่อำนวยประโยชน์แก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย เพื่อให้ช่วยกันดูแลรักษาให้วัฒนาถาวรสืบไป พระปรีชาสามารถและพระราชวิริยอุตสาหะในการทรงงานเพื่อปวงประชานับเป็นอเนกประการ ได้ดับความทุกข์ร้อนโพยภัย นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นโดยถ้วนหน้า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อผองพสกนิกร จึงทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่สถิตสถาพรอยู่กลางใจพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 นี้ กรมปศุสัตว์ขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคล อ่านรายละเอียด

25630804 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสถานการณ์การเกิดโรคและมาตรการการดำเนินงานควบคุมโรคระบาดในสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน และปศุสัตว์เขต 1-9 และปศุสัตว์จังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (ผ่านระบบทางไกล conference) เพื่อเร่งติดตามและสั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค สืบสวนโรคทุกกรณีตามหลักการระบาดวิทยาและรายงานทุกวัน ให้ทันสถานการณ์และลงพื้นที่สืบหาสาเหตุเร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว "รู้เร็ว คุมเร็ว สงบโรคได้เร็ว" โดยให้ทุกพื้นที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานและดำเนินงานเป็นทิศทางเดียวกัน อ่านรายละเอียด

25630804 3

วันที่ 4 ส.ค. เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 พร้อมรองอธิบดีทั้ง 4 ท่าน ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 โดยกองคลัง ผลการดำเนินงานปี 2563 รอบ 10 เดือน และการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงานงบเงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น โดยกองแผนงาน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์พญาไท อ่านรายละเอียด

25630803 3

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เป็นข้าราชการที่ดี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระพิรุณ , ห้องประชุมห้องม้ากัณฑะกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด