ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25621205 1

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 589 รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 จากนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เยี่ยมชมนิทรรศการ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า โครงการกำลังใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สโมสรไตรกีฬา BBG มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

25621204 2

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพครั้งที่ 2/2562 โดยมี น.ส.รักษิณา สัตย์ชาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์(โคเนื้อ-กระบือ) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ (ผอ.สำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผอ.บริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ) โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้ อ่านรายละเอียด

25621202 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยนายเกียรติยศ โรเยอร์ โลหนันทน์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งประเทศไทย นายอลงกรณ์ มหรรณสพ ผู้เชี่ยวชาญด้านปางช้าง นางอัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปานเทพ รัตนกร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายสาธิต ปรัชญาอริยะกุล สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย ผอ.สพส. ผอ.กสบ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กสก. สกม. และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ อ่านรายละเอียด

25621204 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานพิธีเปิด (Kick off) โครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1 ปี 2563 พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นายมานิตย์ โตล่ำ ประธานสหกรณ์โคนม ไทย – เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์/ศูนย์รับน้ำนมดิบในจังหวัดลพบุรี และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ราว 300 คน เข้าร่วมพิธี ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ สหกรณ์โคนม ไทย – เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จำกัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี อ่านรายละเอียด

25621129 1

วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 4/2562 โดยมี ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด