ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630121 1

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หลักสูตร “การตรวจวิเคราะห์ความชื้น และการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ยาสัตว์ เบื้องต้น” ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ในวันอังคารที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี โดย นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์อาหารสัตว์ แนะนํา และประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile lab เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถ นําไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตลอดจนสามารถแนะนําผู้ประกอบการหรือเกษตรกรให้ ผลิต นําเข้า เก็บรักษา ขายหรือใช้อาหารสัตว์ ยาสัตว์ที่ปลอดภัยได้ อ่านรายละเอียด

25630120 3

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทยเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยมีนายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นางฉันทนี บูรณะไทย ผู้เชี่ยวชาญ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายวีรชัย สุดดี หัวหน้ากลุ่มควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และเจ้าหน้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวม 65 คน อ่านรายละเอียด

pic02

ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08:30-12:00 น. อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานอำนวยการสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มสรรหาฯ พร้อม จนท.กลุ่มสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ราย ร่วมดำเนินการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้เข้าสอบรวม 4 ตำแหน่ง รายละเอียด ดังนี้

S 15966212

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีปิดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 พร้อมอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานแกรนด์แชมป์มอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดแพะ และส่งมอบธงจัดงานแพะแห่งชาติให้กับเจ้าภาพจัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 18 จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีน.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 น.สพ.ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และ น.สพ.สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขาบัวทอง) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

171353

วันที่ 18 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่หน่วยสัตวแพทย์ในการออกให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข-แมว เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัข-แมว และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 ตัว พร้อมทั้งให้บริการรักษาสัตว์ป่วย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมด้วย นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์เชียงใหม่ นายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต5และจังหวัดเชียงใหม่ ณ กรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่