25610822 1

22 ส.ค. 2561น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ทางองค์การสุขภาพสัตว์โลกรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N1 ในฟาร์มสัตว์ปีก เมืองตัวราน รัฐซาบาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย จึงได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ได้แก่ นก ไก่ เป็ด ห่าน น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับทำพันธุ์ รวมถึงซากสัตว์ปีกดังกล่าวที่มีแหล่งกำเนิดจากมาเลเซีย

ขณะนี้กำลังเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้เร็วที่สุด

โรคไข้หวัดนกสามารถแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง โดยสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะโรค รวมทั้งซากสัตว์ที่ป่วยตายจากประเทศที่ระบาดเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุขภาพของคนไทยด้วย

ส่วนอีกฉบับหนึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสุกรมีชีวิตและซากสุกรทุกชนิด เนื่องจากขณะนี้เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดในฟาร์มเลี้ยงที่มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน หากนำสุกรหรือซากสุกรจากพื้นที่ระบาดเข้ามาอาจเกิดการระบาดในประเทศไทยได้ โดยประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร