S 19079178

วันที่ 27 ก.ย.61 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ประเด็น
การส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม