25620115 1
14 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยนายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3,นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ปากช่อง 
         นอกจากนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ตรวจติดตามความก้าวของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (HHU)ปากช่อง และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับภูมิภาค และขอความร่วมมือในการสำรวจประชากรสุนัข เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และให้มีการทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัข และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมมอบนโยบายการควบคุมโรคให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศ เน้นให้สุนัขมีเจ้าของทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน และประสานการทำงานกับจังหวัดใกล้เคียง เพื่อทราบถึงสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าและมาตรการการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์.  
       และนอกจากนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโดยต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่สัตว์กีบคู่อายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ปีละ2ครั้ง อีกทั้งยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคที่ดีตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GMP)หรือให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)นอกจากนี้ให้สังเกตอาการสัตว์ในฟาร์มอย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์แสดงอาการป่วยตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที 
      ณ ด่านกักกันสัตว์ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด