25620315 3

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้แทนกอง/สำนัก สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการของกรมปศุสัตว์ และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการยกระดับคุณภาพให้บริการของกรมปศุสัตว์


Thailand 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงระดับโลก โครงสร้างประชากร ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม ความก้าวหน้าพัฒนาของเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์สู่ 4.0 จึงต้องมีการพัฒนาและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีภาคบริการมากขึ้น และเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ..... อ่านรายละเอียด