S 6324227

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมโครงการความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science and Technology Resarch Partner for Sustainable Development ; SATREPS) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือวิชาการเพื่อการพัฒนาระหว่างกรมปศุสัตว์และประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก และผู้จัดการโครงการ SATREPS คณะเจ้าหน้าที่จาก JICA ประจำประเทศไทย ผู้แทนจาก University of Miyazaki คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนกรมปศุสัตว์ (สสช ศวพ สคบ สพส สกม กรป เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

การประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมิยาซากิ จัดทำคำขอโครงการ SATREPS ประจำปี ค.ศ.2019 และ JICA ได้เห็นชอบให้ดำเนินการได้ จึงได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำเอกสารต่างๆ ตามข้อกำหนดของ JICA ทั้งนี้ เมื่อเอกสารทั้งหมดผ่านฉันทามติจากทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องส่งไปให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเนื้อหา ก่อนเสนอกรมปศุสัตว์และ JICA ลงนาม ก่อนเริ่มโครงการฯ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์