S 3874951

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น.    นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง PIA Technical Forum 2019 (กำหนดจัดงาน 6 – 8 พฤศจิกายน 2562) พร้อมด้วยนายมงคล แม้นมาลัย นายกสมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง คณะวิทยากร คณะผู้จัดประชุมวิชาการ และผู้เข้าร่วมงานรวม 180 ราย

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาด้านระเบียบ ข้อบังคับ พัฒนาศักยภาพการผลิตของอาหารสัตว์เลี้ยง และมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับสมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยงมาโดยตลอด เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเป็นประเทศผู้ผลิตและฐานส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่อง

ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย ในปัจจุบันได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออก ก็ได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้าทั่วโลกถึงคุณภาพและมาตรฐาน กล่าวได้ว่าประเทศไทยกำลังเป็นฐานการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยตั้งแต่ปี 2559 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงติดเป็นอันดับ 4 ของโลกมาตลอดเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีต่อเนื่อง การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2562 วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่าน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง การหาปัจจัยของวัตถุดิบในทางการผลิต การส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย การเสริมความรู้เรื่องข้อมูลการตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไปสู่ตลาดใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมในงานจะมีการแสดงสินค้าต่างๆ จากบริษัททั่วโลกกว่า 12 บริษัท และเวทีเสวนาความรู้จากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานครั้งนี้

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุุสัตว์