ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630924 2

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี​นาย​บุญ​ญกฤช ปิ่นประสงค์ ​ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย​และผู้แทนจากสำนักกฎหมาย, สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน​สินค้า​ปศุสัตว์, สำนักพัฒนา​พันธุ์​สัตว์, กองสารวัตรและกักกัน​ และกองคลัง เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด

25630924 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การจัดการความรู้ KM Forum สพส. ปี 2563” และรับชมบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ และนำมาจัดทำเป็นองค์ความรู้ภายในองค์กร โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผชช.ธนิดา ผชช.คชาภรณ์ และเจ้าหน้าที่ สพส. เข้าร่วมกิจกรรม อ่านรายละเอียด

25630918 3

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผอ.สตส ผอ.ศวพ. ชลบุรี สุรินทร์ ขอนแก่น ผชช.สมชาย ผชช.สุทธิพร ผชช.ฉันทนี ผู้แทน สสช. สพส. มกอช. และเจ้าหน้าทึ่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการควบคุม กำกับ ดูแลด้านการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella จากฟาร์มสัตว์ปีก รับทราบผลการดำเนินงานการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 18 กันยายน 2563) จำนวน 56 แห่ง รวมทั้งได้พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบอ้างอิงเป็นฉบับปัจจุบัน/ขยายขอบข่ายวิธีทดสอบ/ต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ ให้กับห้องปฏิบัติการรายเดิม จำนวน 15 แห่ง

ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25630921 1

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ครั้งที่ 7/2563 พร้อมด้วย นายชวลิต ชูขจร ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย, นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทย, รศ.ดร.กุณฑลทิพย พาณิชภักดิ์, รศ.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์, รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ, น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์, นางสุภาพร พิมลลิขิต, นายทันพงศ์ ชุณหสวัสดิกุล, นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์อุบลราชธานี, น.สพ.วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต, ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน, ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย นายยงชัย อุตระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด

25630918 2

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2563 โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ. เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมพลูแมน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้ป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง “เลี้ยง รัก รับผิดชอบ” อ่านรายละเอียด