ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620611 2

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานพิธีเปิดและเข้าฟังการโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 9 พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง บุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์ บุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จำนวน 2 รอบ รอบละ 800 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,600 คน โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/61 รุ่น "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" เกี่ยวกับการบรรยาย ขยายผล และจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา อ่านรายละเอียด

25620611 1

(วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2562 ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่สถานพยาบาลสัตว์ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรุงเทพมหานคร พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 และพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด

S 24469507

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือการส่งออกไข่ไก่เพื่อการบริโภค พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. เจ้าหน้าที่ กสก กสส สกม ผู้แทนสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ และสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

S 2277454

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว พร้อมพูดคุยพบปะกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อที่ร่วมโครงการ พร้อมด้วยนายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ โครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว เกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณโคเนื้อที่ลดลงจากภัยแล้ง ทำให้การผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการขึ้น โดยดำเนินการในพื้นที่เขตอำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูง และอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมการเลี้ยงโคเนื้อที่สำคัญ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 - 2565 (ระยะเวลา 6 ปี) จุดประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง เสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ สปก. ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมหรือให้ผลผลิตต่ำสามารถสร้างรายได้มาเลี้ยงปศุสัตว์ได้อย่างมั่นคงและเป็นอาชีพที่ยั่งยืน
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออก
  3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา
  4. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ และจัดตั้งสหกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการให้มีความมั่นคง ยั่งยืน

25620607 1

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1- 9 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน, บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ้ปส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...