ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630526 3

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์   รณรงค์กิจกรรม  วันดื่มนมโลก 2563 (World Milk Day 2020)  เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาบริโภคนมมากขึ้น  ภายใต้คำขวัญที่ว่า  “ สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู ”  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์  เตรียมจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก  โดยการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมของรัฐบาล ซึ่งมีกิจกรรม Learn  Challenge   Share  และ  Shop  พร้อมเชิญชวนดื่มนม  ณ  ห้องซุ้มเรือนแก้ว  กรมปศุสัตว์  ในวันอังคารที่  26 พฤษภาคม 2563 อ่านรายละเอียด

25630526 2

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกที่มีประสิทธิภาพ และรองรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรปในครั้งต่อไป รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศ ประเทศคู่ค้า ต่อสถานการณ์และการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคในประเทศไทย และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

25630525 3

วันจันทร์ที่ 25 พ.ค.63 เวลา 12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำผลิตภัณฑ์นม UHT และผลไม้ (มะม่วงพันธุ์จินหงส์) เพื่อเติมใน โครงการ “ตู้ปันสุข” ตามนโยบายช่วยเหลือประชาชนของนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา เป็นการช่วยเหลือกันคนที่ขาดแคลนมาหยิบของจำเป็นจากตู้ได้ ส่วนผู้ใจบุญนำมาเติมใส่ไว้ได้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาการขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการบริโภคอุปโภคในชีวิตประจำวัน แก่ประชาชนที่เดือดร้อน อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณประตูขาออก กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25630526 1

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ ในการตรวจติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทั้งนี้ ท่านรองอธิบดีได้มีการส่งมอบพันธุ์ไก่และปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 30 ราย พร้อมกับรับฟังรายงานและการชี้แจงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านรายละเอียด

25630525 2

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการการขยายและพัฒนาความร่วมมือทางการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (Expansion and Development of Forage Seed Trade Cooperation) โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2563 การประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และแผนการดำเนินงาน ซึ่งกรมปศุสัตว์เห็นชอบอนุมัติแผนงานของโครงการฯ และอนุมัติให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จัดสัมมนาวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พร้อมนี้ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินภายใต้กองทุนฯ ในปี 2564 เครื่องหมายสัญญลักษณ์ของโครงการฯ หลักการการเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีนายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายธำรงศักดิ์ พลบำรุง ผู้ประสานโครงการ ผู้แทนกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด