ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25561016 2เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ กรมปศุสัตว์โดยนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต ๓ นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ศรีสะเกษ หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมกันทรารมย์ จำกัด อ่านรายละเอียด

25561016 1เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 กรมปศุสัตว์โดยนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ , นายสัตวแพทย์สมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 , นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ , หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ , หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามให้ความช่วยเหลือ มอบเสบียงสัตว์/เวชภัณฑ์สัตว์ แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดบ้านโพนทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อ่านรายละเอียด

25561007 2นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมหารือ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียด “โครงการฟาร์มต้นแบบภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ” เพื่อรับทราบแนวทาง และพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25561008 1นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมสนทนาสดในรายการ “สถานีประชาชน” โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ดำเนินรายการ พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงแผนการรับมือน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอีกหลายจังหวัด ออกอากาศในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 14.05 – 15.30 น. ทางช่อง Thai PBS อ่านรายละเอียด

25561007 1ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 กรมปศุสัตว์ โดย นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตว์แพทย์สมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตวชัยภูมิ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ได้ตรวจเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือ มอบเสบียงสัตว์/เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อำเภอมือง อำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อ่านรายละเอียด