ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630526 1

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ ในการตรวจติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทั้งนี้ ท่านรองอธิบดีได้มีการส่งมอบพันธุ์ไก่และปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 30 ราย พร้อมกับรับฟังรายงานและการชี้แจงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านรายละเอียด

25630525 3

วันจันทร์ที่ 25 พ.ค.63 เวลา 12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำผลิตภัณฑ์นม UHT และผลไม้ (มะม่วงพันธุ์จินหงส์) เพื่อเติมใน โครงการ “ตู้ปันสุข” ตามนโยบายช่วยเหลือประชาชนของนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา เป็นการช่วยเหลือกันคนที่ขาดแคลนมาหยิบของจำเป็นจากตู้ได้ ส่วนผู้ใจบุญนำมาเติมใส่ไว้ได้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาการขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการบริโภคอุปโภคในชีวิตประจำวัน แก่ประชาชนที่เดือดร้อน อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณประตูขาออก กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25630525 1

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 (ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากกองคลังและกองแผนงานเข้าร่วม โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม อ่านรายละเอียด

25630525 2

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการการขยายและพัฒนาความร่วมมือทางการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (Expansion and Development of Forage Seed Trade Cooperation) โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2563 การประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และแผนการดำเนินงาน ซึ่งกรมปศุสัตว์เห็นชอบอนุมัติแผนงานของโครงการฯ และอนุมัติให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์จัดสัมมนาวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับการค้าเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พร้อมนี้ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินภายใต้กองทุนฯ ในปี 2564 เครื่องหมายสัญญลักษณ์ของโครงการฯ หลักการการเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีนายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายธำรงศักดิ์ พลบำรุง ผู้ประสานโครงการ ผู้แทนกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

256305122 1

21 พ.ค.2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ ิข่าว3มิติ ช่อง 3 เรื่อง สถานการณ์การระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล เข้าร่วมให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้
สรุปประเด็นสัมภาษณ์ดังนี้
1. การนำเข้าม้าลายเเละสัตว์ที่เสี่ยงต่อการนำพาโรคเข้ามาในไทย ในห้วง 1-2 ปี ก่อนหน้า หรือ ช่วงปลายปี 62 ถึงต้นปี 63 มีของบริษัทใดบ้าง
2. ขั้นตอนนำเข้า ผ่านกระบวนการกักกันโรค อย่างไรหรือไม่
3. วิเคราะห์สาเหตุ กาฬโรคม้า
4. ความคืบหน้าการสืบหาต้นตอของโรค
ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้ากรมปศุสัตว์จะดำเนินงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งคลี่คลายสถานการณ์ในระยะเวลาให้สั้นที่สุด ควบคุมสถานการณ์และจำกัดการเกิดโรคให้อยู่ในพื้นที่ ลดการสูญเสียและผลกระทบ ลดจำนวนม้าตายให้น้อยที่สุด และขอความร่วมมือ ผู้เลี้ยงม้าหากพบการเจ็บป่วยหรือตาย แจ้งสายด่วนกรมปศุสัตว์ได้ทันที ที่เบอร์โทรศัพท์ 063-225-6888
ให้สัมภาษณ์ ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด