ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630518 5

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วย รศ.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์, รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ, น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์, นางสุภาพร พิมลลิขิต, นายทันพงศ์ ชุณหสวัสดิกุล, นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์, ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน, ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย และนายยงชัย อุตระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ อ่านรายละเอียด

25630518 4

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ผ่านระบบ Web Conference โดยมี ผอ. กสส. ผอ.กค.​ ผู้แทนกผง.​ กสส. และ ปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 17 จังหวัดเข้าร่วมการประชุม อ่านรายละเอียด

25630518 2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในนามอนุกรรมาธิการ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา ดังนี้ 1)ติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการเกษตรแผนย่อยเกษตรปลอดภัย และเกษตรแปรรูป 2)แนวทางการดำเนินการในภาวะ Covid 19 และข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามสถานการณ์ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนย่อยเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และเกษตรเชิงพื้นที่ ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากกองแผนงานและสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 2205 ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ ประชาชื่น กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25630518 3

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ธำรงโอภาสผอ.ศทส. เข้าประชุมหารือการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล และการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาประเด็นวาระสำคัญคือ
- แผนการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร และแนวทางการเปิดรับการอุทธรณ์ อ่านรายละเอียด

25630518 1

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง เพื่อเตรียมการในฤดูผลิตปี 2563 ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ในส่วนกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายกิตติ กับแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคเนื้อ นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อำเภอพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และได้สนับสนุนเสบียงสัตว์ จำนวน 16 ตัน (800 ฟ่อน) เวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง มอบกรรมสิทธิ์แม่กระบือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในวันอนุรักษ์ควายไทย (14 พ.ค.) ตลอดทั้งให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อรับเงินเยียวยาวิกฤติ covid 19 อีกด้วย ซึ่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอโนนสูง อำเภอชุมพวง อำเภอห้วยแถลง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด