ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620523 1

23 พ.ค.62 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 โดยกรมปศุสัตว์ เตรียมจัดงาน มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 THAILAND LIVESTOCK EXPO 2019 "เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปีเพื่อคนไทย" ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานได้แก่ นิทรรศการสัตว์เลี้ยง สินค้าปศุสัตว์ บริการฉีดวัคซีน ทำหมัน สุนัข-แมวฟรี เป็นต้น รายละเอียดคลิก อ่านรายละเอียด

25620521 3

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562/ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานใสสะอาดดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ / คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประพฤติตนปฏิบัติชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ พร้อมด้วย นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ หัวหน้ากลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม ผู้แทนจากสำนักเลขานุการกรม ผู้แทนจากสำนักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนะการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25620521 1

วันที่ 17 พ.ค. 62 เวลา 09.30 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย แก่ กลุ่มภารกิจด้านการบริหาร ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักกฏหมาย กองคลัง กองงานพระราขดำริและกิจกรรมพิเศษ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงาน การติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อ่านรายละเอียด

25620521 2

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ รับพระราชทานแพรแถบและเข็มตราสัญลักษณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวคู่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยมี พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้แทนพระองค์ฯ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ุ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายบัณฑิต หมื่นเรือคำ ประธานมูลนิธิ The ARK เชียงใหม่และเจ้าหน้าที่จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด

311697

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในโครงการ "การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์" (Raised Without Antibiotics; RWA) ซึ่งกรมปศุสัตว์และผู้ประกอบการผู้ค้าปลีก คือ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี คุณเมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ให้การต้อนรับ เป็นการร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผลสำเร็จของโครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์” (Raised Without Antibiotics; RWA) แบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงตลาดจำหน่าย ที่เกิดจากเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง ถือเป็นผลสัมฤทธิ์ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้าง อีกทั้งเป็นทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมปศุสัตว์และผู้ประกอบการค้าปลีก ได้ดำเนินการร่วมกันมาโดยตลอด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและความยั่งยืนในภาคการผลิตปศุสัตว์สืบไป

เนื้อหาอื่นๆ...