ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620614 1

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประกันภัยรายชนิดสัตว์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส ผู้แทนจากสำนัก/กองที่รับผิดชอบแต่ละรายชนิดสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความต้องการจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในแต่ละรายชนิดสัตว์และคณะผู้บริหารธ.ก.ส. สำหรับเป็นข้อมูลในการทำประกันภัยรายชนิดสัตว์ในโคนม โคเนื้อ สัตว์ปีกและสุกร เพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือต่อไป ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

S 1081463

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวให้การต้อนรับ น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานและมีนายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายธวัชชัย พรไพรินทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปิติ ปศุสัตว์เขต 4 นสพ.ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้

25620612 1

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนานิติกร ด้านกฎหมายกรมปศุสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน" โดยมีนายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรม พร้อมด้วยนายวชิระ เสือบัว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศกรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 นายประเวศ สุขแสงพนมรุ้ง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครราขสีมา ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมนาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรส่วนกลางและส่วนกลางที่สำนักงานตั้งอยู่ที่ภูมิภาค จำนวน 60 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เข้าใจบทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย อันก่อให้เกิดการประสานงาน เกิดความร่วมมือและการบริหารงานแบบบูรณาการ ทำให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กรมปศุสัตว์กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยนำองค์ความรู้และศักยภาพของตนและองค์กรที่มีอยู่มาใช้พัฒนางานในหน้าที่ของตนในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการและประชาชนต่อไป การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบาลีออส รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก)

 

2562 06 12 002

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น.  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน และผู้เข้าร่วมประชุม

จุดประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานตามที่ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์กำหนด และพิจารณากำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการ/วิจัย
  2. บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ
  3. การพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการ

25620611 3

วันอังคารที่11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนัก/กอง ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนายสมเกียรติ กรอบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้นำเสนอ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ และแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...