ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25621128 2

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต​ อธิบดี​กรมปศุสัตว์​ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 17 โดยมีนายประภาส ภิญโญชีพปศุสัตว์เขต 1 นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา นายประยูร ครองยุติ หัวหน้ากลุ่มสัตว์เล็ก และเจ้าหน้าที่ภาคราชการและเอกชนร่วมประชุมพร้อมสำรวจและกำหนดพื้นที่การจัดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่เขาบัวทอง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อ่านรายละเอียด

25621128 1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือสถานการณ์ด้านสินค้าปศุสัตว์ โอกาสและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล พร้อมด้วยท่านนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิลเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมปศุสัตว์ ได้แก่ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ในประเด็นสถานการณ์ด้านสินค้าปศุสัตว์และขยายโอกาสความร่วมมือทางการค้า เพื่อประโยชน์ด้านการค้าสินค้าปศุสัตว์ นำไปสู่ความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือทางด้านวิชาการ เทคนิคการผลิตด้านปศุสัตว์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25621113 4

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11/2562 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่มประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25621126 1

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการถ่ายโอนภารกิจของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสมเกียรติ กรอบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
- การรายงานความหน้าของการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมปศุสัตว์
- พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์สำหรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
- พิจารณาแผนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

S 7667720
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางปฏิบัติการออกใบเคลื่อนย้ายนำสัตว์หรือหรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านในพื้นที่เขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการและแนวทางในการเคลื่อนย้าย โดยมีผู้แทน สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักกฎหมาย และ กองสารวัตรและกักกัน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์