25591213 7

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนจังหวัดปัตตานี เพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและหาแนวทางสนับสนุนกลุ่มให้เข้มแข็งยังยืน เพื่อรองรับเมืองเกษตรอุสาหกรรม ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้มีประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนจากอำเภอต่างๆ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี