25591214 1

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 09.00 น. ฝ่ายตรวจสอบ 2 (การนำเข้าและส่ง) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ จัดประชุมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์นำเข้า ให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าอาหารสัตว์ ในการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์นำเข้า อายัดสินค้า การตรวจปล่อย รวมถึงการส่งกลับหรือทำลายกรณีพบการปนเปื้อน มีผู้เข้าประชุมประมาณ 100 คน โดยมี น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารสัตว์ เป็นประธานเปิดการการประชุม และมีนายวัชระ ศิริตันติ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ซึ่งมีการบรรยายตามหัวข้อ ดังนี้ อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์