25591214 2

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 ออกตรวจราชการในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจติดตามขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นายสัตวแพทย์นฤมล พร้อมขุนทด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 6