25621009 2

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และด่านกักกันสัตว์ตาก ประชุมการจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับกองงานพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ และสำนักราชเลขาธิการ เพื่อวางกำหนดการและพื้นที่เป้าหมายในการจัดโครงการฯ ซึ่งเบื้องต้นกำหนดเป็นพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ อำเภอท่าสองยาง และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์ตาก จังหวัดตาก อ่านรายละเอียด