25621009 3

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมในฟาร์มโคอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ฟาร์ม เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป อ่านรายละเอียด