25621009 4

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยคณะทำงานติดตาม กำกับดูแล การตรวจนับปริมาณนม ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ได้ดำเนินการตรวจนับปริมาณนม ยู.เอช.ที ของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องส่งมอบนมให้เด็กนักเรียนล่วงหน้าก่อนปิดภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ อ่านรายละเอียด