25621010 1

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้นายวรกร อินทแพทย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ ออกประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะแกะ แก่เกษตรกรพื้นที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ร่วมกับนายกานต์ ศรีคุ่มเก่า สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม ที่โดมอิงพร้าวฟาร์ม บ้านหม้อ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งทำเกษตรเชิงท่องเที่ยว มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ได้ให้แนะนำการจัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรด้วยกัน อ่านรายละเอียด