25621108 2

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 3.โรงเรียนวัดทางกระบือ ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 4.โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด