25621112 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายอวยชัย ชัยยุทธโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งแจ้งแนวทางการจัดทำงบประมาณ และเป้าหมายการทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด