25621113 1

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 - 16.30 น. นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานการประชุมการจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ทั้ง 9 เขต และกอง/สำนัก ที่เกี่ยวข้องโดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิชิตพลกันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และ ดร.พัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด