25621113 1

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2662 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจการขอรับรองระบบ GMP โรงฆ่าสัตว์. และตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงฆ่าสัตว์ สยาม เพาเวอร์ แลนด์ จำกัด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด