25621113 2

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ดำเนินการตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในลำคลองพื้นที่อำเภอบ้านนาจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.คลองอาษา ซึ่งมีฟาร์มปศุสัตว์ ตั้งอยู่บริเวณใกล้คลอง จำนวน 2 ฟาร์ม 2.คลองบ้านนา(ทองหลาง)ไม่มีฟาร์มปศุสัตว์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้คลอง อ่านรายละเอียด