25630527 2

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกันตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ที่ขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการใหม่จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ่านรายละเอียด