25630527 2

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ โดยการให้คำแนะในการปฏิบัติราชการในสภาวะการระบาดของโควิด-19 (COVID-19) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้มีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้ อ่านรายละเอียด