25630528 2

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา. ให้คำแนะการปฏิบัติการที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตและควบคุมให้ผู้ผลิตนำไปปรับใช้และปฏิบัติตาม ทำให้ได้เนื้อสัตว์ปีกที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ณ บริษัทอรุณรัตน์ 2014 จำกัด อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด