25630528 1

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมคณะ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่แปลงใหญ่โคเนื้อสหกรณ์การเกษตรหนองสูง ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร โดยได้เข้าติดตามผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ ที่ทำการกลุ่มคำพอก และเข้าติดตามฟาร์มของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ระดับเขต ต่อไป


อ่านรายละเอียด