25630623 3

ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จัดฝึกอบรมเกษตรกร“กิจกรรมสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer)”ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุม สนง.ปศุสัตว์ จ.ยะลา และศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ จ.ยะลา ปี 2563 (นายประดับ ศรีตะนนท์) ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา อ่านรายละเอียด